Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, Croes-y-Ceiliog, Caerfyrddin, Gorllewin Cymru. SA32 8DN. Ffn 01267 234829,  E-bost - swyddfa@bromyrddin.sirgar.sch.uk, Trydar ar @yggbm a Gweplyfr ar facebook.com/YGGBM       Agor y safwe yma yn Saesneg Website in English 

Logo Ysgol Bro Myrddin - Yr Hen Dderwen

   
 


Neges o groeso gan y pennaeth


Cyfarchion cynnes iawn i chi, a chroeso i dudalennau gwefan Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. Ysgol Dr Llinos Jones - Pennaeth Ysgol Bro Myrddin uwchradd sy'n dysgu'r mwyafrif helaeth o bynciau trwy gyfrwng y Gymraeg yw Bro Myrddin. Daw'r disgyblion atom o dref hynafol Caerfyrddin ac o ardaloedd cefn gwlad prydferth ochr orllewinol a gogleddol y Sir. Ymfalchwn yn safonau academaidd cyson uchel yr ysgol, ac mae ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn hynod o bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd. Mae cyfrannu at ddiwylliant Cymreig a Chymraeg trwy lu o weithgareddau gan gynnwys gwaith y Pwyllgor Cymreictod Project4Cymraeg, yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol yn allweddol bwysig, fel mae ein cyfraniad i'r gymuned leol, trwy waith elusennol, gwaith gwirfoddol ac amryw gysylltiadau eraill. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas ar fwrlwm yr ysgol.

 
     
 
Y Prosbectws Ysgol 2014-15

 Calendr digwyddiadau

     Agor y safwe yma yn Saesneg Ebrill 14-25: Gwyliau Y Pasg
    
Agor y safwe yma yn Saesneg Ebrill 28: Diwrnod HMS
    
Agor y safwe yma yn Saesneg Mai 2: Diwrnod Mabolgampau

 
   
 
Injan ymchwil Google Cymraeg
     
Integris S2 Bro Myrddin      Safwe Moodle 2 yr ysgol      Ebost Zimbra 8 - Rhaid mewnbwn eich cyfeiriad e-bost llawn fel "username"h.y. <enw>@bromyrddin.sirgar.sch.uk       Os yn chwilio am lun, defnyddiwch PICSEARCH  


Fideo's a Chyflwyniadau lluniau Bro Myrddin ar gwefan YOUTUBE
  
Lluniau Bro Myrddin ar safwe FLICKR  
I weld os yw'r YSGOL AR GAU, gweler ei'n safweoedd Trydar (twitter) @yggbm, Facebook (yggbm) neu safwe Cyngor Sir Caerfyrddin    Safwe Cyngor Sir Caerfyrddin - Ysgolion
 Safwe trydar swyddogol yr ysgol  Safwe swyddogol Facebook yr ysgol

Ysgol Bro Myrddin ar Twitter @yggbm  @yggbm@staffyggbm@6edybm@YBMsbort   @craybmpta   @clwbcoginiocwl


 
   
 


Cynllun "bag i ysgolion"   Safwe - CHILDLINE - Website   Safwe Urdd Gobaith Cymru  Safwe "Cymorth ar sut i ddefnyddio'r w yn saff" - ThinkUknow   Platfform Dysgu Hwb Cymru Gyfan 


Safwe Cyngor Sir Caerfyrddin - Ysgolion    Safwe UCAS    Safwe CBAC    Safwe Arholiadau "edxel" a BTEC   Safwe newydd (Beta) Cwmni Gyrfaoedd Cymru - GyrfaCymru 

     
 


Darlun o'r  hen adeilad ysgol
Sefydlu'r ysgol ym 1978
Pan agorwyd drysau Ysgol Gyfun Bro Myrddin i ddisgyblion am y tro cyntaf ddydd Mercher, Medi 6ed 1978, gwireddwyd breuddwyd y rhai oedd wedi ymdrechu'n ddiwyd dros addysg ddwyieithog yn y fro ers blynyddoedd lawer...
 
(Yr hanes lawn


 
     
 


Polisi defnyddio cwcis / Cookie usage policy