Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, Croes-y-Ceiliog, Caerfyrddin, Gorllewin Cymru. SA32 8DN. Ffn 01267 234829,  E-bost - swyddfa@bromyrddin.sirgar.sch.uk, Trydar ar @yggbm a Gweplyfr ar facebook.com/YGGBM       Agor y safwe yma yn Saesneg
Website in English 

Logo Ysgol Bro Myrddin - Yr Hen Dderwen

   
 


Neges o groeso gan y pennaeth


Dr Llinos Jones - Pennaeth Ysgol Bro MyrddinCyfarchion cynnes iawn i chi, a chroeso i dudalennau gwefan Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. Ysgol  uwchradd sy'n dysgu'r mwyafrif helaeth o bynciau trwy gyfrwng y Gymraeg yw Bro Myrddin. Daw'r disgyblion atom o dref hynafol Caerfyrddin ac o ardaloedd cefn gwlad prydferth ochr orllewinol a gogleddol y Sir. Ymfalchwn yn safonau academaidd cyson uchel yr ysgol, ac mae ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn hynod o bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd. Mae cyfrannu at ddiwylliant Cymreig a Chymraeg trwy lu o weithgareddau gan gynnwys gwaith y Pwyllgor Cymreictod Project4Cymraeg, yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol yn allweddol bwysig, fel mae ein cyfraniad i'r gymuned leol, trwy waith elusennol, gwaith gwirfoddol ac amryw gysylltiadau eraill. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas ar fwrlwm yr ysgol.

 


Calendr digwyddiadau :   

   Agor y safwe yma yn Saesneg Medi 26 - Noson rhostio mochyn (CRA)

Y Prosbectws Ysgol 2014-15

Integris S2 Bro Myrddin  Ebost Zimbra 8 - Rhaid mewnbwn eich cyfeiriad e-bost llawn fel "username"h.y. <enw>@bromyrddin.sirgar.sch.uk 

Safwe UCAS  Safwe newydd (Beta) Cwmni Gyrfaoedd Cymru - GyrfaCymru

Safwe trydar swyddogol yr ysgol Fideo's a Chyflwyniadau lluniau Bro Myrddin ar gwefan YOUTUBE  Lluniau Bro Myrddin ar safwe FLICKR Safwe swyddogol Facebook yr ysgol

 
   
 
I weld os yw'r YSGOL AR GAU, gweler ein safweoedd Trydar @yggbm, Gweplyfr (yggbm) neu safwe Cyngor Sir Caerfyrddin    Safwe Cyngor Sir Caerfyrddin - YsgolionYsgol Bro Myrddin ar Twitter @yggbm  @yggbm@staffyggbm@6edybm@YBMsbort   @craybmpta   @clwbcoginiocwl

Safwe Moodle 2 yr ysgol   Platfform Dysgu Hwb Cymru Gyfan  Safwe UCAS  Safwe newydd (Beta) Cwmni Gyrfaoedd Cymru - GyrfaCymru

 
   
 


 
Injan ymchwil Google Cymraeg   Safwe - CHILDLINE - Website      Safwe "Cymorth ar sut i ddefnyddio'r w yn saff" - ThinkUknow   Os yn chwilio am lun, defnyddiwch PICSEARCH

Safwe Arholiadau "edxel" a BTEC   Safwe Urdd Gobaith Cymru   Cynllun "bag i ysgolion"   Safwe Cyngor Sir Caerfyrddin - Ysgolion   Safwe CBAC
              

     
 


Darlun o'r  hen adeilad ysgol
Sefydlu'r ysgol ym 1978
Pan agorwyd drysau Ysgol Gyfun Bro Myrddin i ddisgyblion am y tro cyntaf ddydd Mercher, Medi 6ed 1978, gwireddwyd breuddwyd y rhai oedd wedi ymdrechu'n ddiwyd dros addysg ddwyieithog yn y fro ers blynyddoedd lawer...
 
(
Yr hanes lawnPolisi defnyddio cwcis / Cookie usage policy